1 Ιουν 2009

Παγκύπριες και Ιστορία Κατεύθυνσης

Στο μάθημα της Ιστορίας Κατεύθυνσης διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι το περασμένο Σάββατο.
Εύκολα και βατά τα θέματα, όπως είπαν οι ίδιοι οι μαθητές αλλά και συνάδελφοι που δίδαξαν το μάθημα.Μη αναμενόμενα, αφού άλλα είχαν θεωρήσει πιο πιθανά, είπαν και πάλι κάποιοι εκ των υποψηφίων.
Δεν είναι του παρόντος να προβούμε σε μια διεξοδική κριτική τοποθέτηση του εξεταστικού δοκιμίου(ακόμα οι απαντήσεις δεν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.).
Ακροθιγώς μόνο κάποιες επισημάνσεις:
  • οι ερωτήσεις ήταν διατυπωμένες με σαφήνεια και δεν άφηναν περιθώρια παρερμηνείας
  • πολύ συγκεκριμένα ήταν και τα ζητούμενα(π.χ. στα κατατοπιστικά σημειώματα), έτσι ώστε να μην ξεφεύγουν οι μαθητές
  • θα έπρεπε να αφαιρέσουν οι θεματοθέτες τα θέματα των δύο διαγνωστικών, καθώς και του δοκιμίου της Β΄σειράς και ως εκ τούτου είχαν a priori κάποιους περιορισμούς στην επιλογή
  • υπήρχε διάχυτη η έγνοια(και καλώς υπήρχε) για το φετινό εξεταστικό δοκίμιο, μήπως αδικηθούν οι μαθητές και λειτουργήσουν ως πειραματόζωα κι αυτό ίσως επηρέασε στο να επιλεγούν εύκολα θέματα(και "ανώδυνα" θα έλεγα).
Για την ώρα ας επικεντρωθούμε στη βαθμολόγηση με προσοχή και αίσθημα ευθύνης κι ας έχουμε υπόψη μας ότι ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για τους μαθητές που επέλεξαν την Ιστορία Κατεύθυνσης αυτή τη σχολική χρονιά.
Θα επανέλθουμε...

Ακολουθεί το Εξεταστικό δοκίμιο(πηγή: ιστοσελίδα Υ.Π.)
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

Μάθηµα: Ιστορία
Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 30 Μαΐου 2009, 7:30 – 10:30

1. Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες και τρία (3) µέρη.
2. Να απαντηθούν ΟΛΕΣ οι ερωτήσεις και των τριών (3) µερών.

ΜΕΡΟΣ Α΄ (20 µονάδες)

A1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή λάθος, γράφοντας στο τετράδιο εξέτασής σας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος», δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

α. Το 1925 η Κύπρος ανακηρύχθηκε επίσηµα βρετανική αποικία.

β. Ο πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄, υπέβαλε τα δεκατρία σηµεία για τροποποίηση του συντάγµατος στον Τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο Ραούφ Ντενκτάς.

γ. Η έκθεση Γκάλο Πλάζα έγινε αποδεκτή και από τις δύο πλευρές στην
Κύπρο.

δ. Οι ∆εκεµβριστές ήταν Ρώσοι αξιωµατικοί που εξεγέρθηκαν κατά του τσάρου Νικόλαου Α΄.

ε. Ο Κριµαϊκός Πόλεµος έληξε µε την ήττα και ταπείνωση της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας.

στ. Ο Θεόδωρος ∆ηλιγιάννης εισηγήθηκε «την αρχή της δεδηλωµένης».

ζ. Πρωτεργάτης της γερµανικής ενοποίησης ήταν ο καγκελάριος Βίσµαρκ.

η. Στην πολεµική τεχνολογία του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια και άρµατα µάχης.

θ. Ηγέτης της Οκτωβριανής Επανάστασης στη Ρωσία ήταν ο Αλέξανδρος
Κερένσκυ.

ι. Εισηγητής της πολιτικής “New Deal” ήταν ο Χάρυ Τρούµαν.

(10 x 1 = 10 µονάδες)

Α2. Κάθε µια από τις ιδιότητες της στήλης Β΄ αντιστοιχεί µε µια προσωπικότητα της στήλης Α΄. Να γράψετε στο τετράδιο εξέτασής σας τους αριθµούς της στήλης Α΄ και δίπλα από τον καθένα το γράµµα της στήλης Β΄ που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

(Προσοχή: ∆ύο προσωπικότητες της στήλης Α΄ περισσεύουν).ΣΤΗΛΗ Α΄

1. Μαχάτµα Γκάντι
2. Γουστάβος Στρέζεµαν

3. Σερ Ρόναλντ Στορς

4. Σερ Γκάρνετ Γούλσλεϊ

5. Αθανάσιος Τσακάλωφ
6. Μάο Τσε-Τουνγκ
7. Αριστείδης Μπριάν

ΣΤΗΛΗ Β΄

α. Συνιδρυτής της Φιλικής Εταιρείας
β. Ιδρυτής της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας
γ. Κυβερνήτης της Κύπρου κατά την εξέγερση
του Οκτωβρίου 1931.
δ. Ηγέτης του ινδικού αγώνα της
ανεξαρτησίας και υποστηρικτής της µη βίας.

ε. Γάλλος πολιτικός που συνέδεσε το όνοµά του

µε την ιδέα της ενοποίησης της Ευρώπης.
(5 x 2 = 10 µονάδες)

ΜΕΡΟΣ Β΄ (45 µονάδες)

Β1. Να γράψετε σύντοµα κατατοπιστικά σηµειώµατα για τα πιο κάτω, µε βάση τα ζητούµενα των παρενθέσεων:

α. «Ιερή Συµµαχία» (χρονικό πλαίσιο, οι δυνάµεις που την συγκροτούσαν,
σκοπός).
β. «Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης (1923)» (συµβαλλόµενα µέρη,
περιεχόµενο συνθήκης, συνέπειες για τον ελληνισµό).

γ. «Συγκρούσεις Τηλλυρίας» (χρονικό πλαίσιο, γεγονότα, παρέµβαση του διεθνούς παράγοντα).

(3 x 5 = 15 µονάδες)

Β2. Σε ένα κείµενο 150 – 200 λέξεων να αναφερθείτε στην έκβαση της Ελληνικής Επανάστασης και να εξηγήσετε πώς η περιορισµένη εδαφική επικράτεια του πρώτου ελληνικού κράτους συνέβαλε στην ανάπτυξη της Μεγάλης Ιδέας. Στο κείµενό σας να εντάσσονται λειτουργικά και οι παρακάτω όροι / έννοιες:

Πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας, εγγυήτριες δυνάµεις, σύνορα, αλυτρωτισµός.
(15 µονάδες)


Β3. Να γράψετε ένα κείµενο 150 – 200 λέξεων, στο οποίο να παρουσιάζετε τους λόγους ίδρυσης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ). Να αναφέρετε τα βασικά όργανα του ΟΗΕ και να εξηγήσετε πώς η διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Συµβούλιο Ασφαλείας επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα του Οργανισµού.

(15 µονάδες)ΜΕΡΟΣ Γ΄ (35 µονάδες)

ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Ορθή είναι κάθε απάντηση που τεκµηριώνεται επαρκώς µε βάση στοιχεία από τις πηγές που παρατίθενται, καθώς και µε άλλα ιστορικά γεγονότα / στοιχεία.

2. Η αντιγραφή αυτούσιων χωρίων από τις πηγές, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία τους, αξιολογείται µε µηδέν µονάδες.
Γ1. Ορισµένα από τα αιτήµατα του Στρατιωτικού Συνδέσµου

«Ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος ποθεί όπως η θρησκεία µας υψωθεί στον πρέποντα ιερό προορισµό της, όπως η ∆ιοίκηση της χώρας καταστεί χρηστή και έντιµη, όπως η ∆ικαιοσύνη απονέµεται γρήγορα µε αµεροληψία και ισότητα προς όλους γενικώς τους πολίτες αδιακρίτως τάξης, όπως η Εκπαίδευση του Λαού καταστεί ωφέλιµη προς τον πρακτικό βίο και τις στρατιωτικές ανάγκες της χώρας […] και τέλος όπως ανορθωθεί η οικονοµία […], ώστε από τη µια ο σχεδόν φτωχός ελληνικός λαός ανακουφισθεί από τη βαριά φορολογία, την οποία ήδη καταβάλλει και η οποία ασπλάχνως κατασπαταλείται για τη διατήρηση πολυτελών και περιττών υπηρεσιών και υπαλλήλων, για χάρη της απαίσιας συναλλαγής και από την άλλη να καθοριστούν τα όρια, εντός των οποίων δύνανται να αυξηθούν οι δαπάνες για τη στρατιωτική προετοιµασία της χώρας και τη συντήρηση του στρατού και του στόλου σε ειρηνική περίοδο».

Ν. Ζορµπάς, Αποµνηµονεύµατα, Αθήνα 1925, σελ. 17 (διασκευή).

α. Να αναφέρετε πέντε (5) από τα αιτήµατα του Στρατιωτικού Συνδέσµου,
όπως διατυπώνονται στο πιο πάνω παράθεµα. (5 µονάδες)


β. Ένα αποτέλεσµα του Κινήµατος στο Γουδή ήταν η πρόσκληση του Ελευθέριου Βενιζέλου στην Αθήνα από την ηγεσία του Στρατιωτικού Συνδέσµου. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να παρουσιάσετε τις συνταγµατικές και διοικητικές µεταρρυθµίσεις τις οποίες προώθησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ως πρωθυπουργός, κατά το 1911-1912. (10 µονάδες)
Γ2.

Ι. Συµφωνία του Μονάχου

«Η διευθέτηση του προβλήµατος της Τσεχοσλοβακίας, η οποία έχει τώρα
επιτευχθεί, είναι – κατά τη γνώµη µου – µόνο το πρελούδιο (προοίµιο) για
µια µεγαλύτερη διευθέτηση, µε την οποία η Ευρώπη ολόκληρη µπορεί να
βρει την ειρήνη. Αυτό το πρωί είχα άλλη µια συνοµιλία µε το Γερµανό
Καγκελάριο Χερ Χίτλερ και εδώ είναι το έγγραφο το οποίο φέρει το όνοµά
του καθώς και το δικό µου [ο Τσάµπερλαιν, λέγοντας αυτό, ανέµιζε το
έγγραφο στο πλήθος, το οποίο τον επευφηµούσε]…»

∆ήλωση του πρωθυπουργού Νέβιλ Τσάµπερλαιν κατά την επιστροφή του από
το Μόναχο στο αεροδρόµιο Heston, στο Λονδίνο στις 30 Σεπτεµβρίου 1938.

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Neville_Chamberlain (απόδοση στην
ελληνική).


ΙΙ.
«Ο διαµελισµός της Τσεχοσλοβακίας ισοδυναµεί µε µια ολοκληρωτική
υποταγή των δυτικών δηµοκρατιών µπροστά στην απειλή των Ναζί ότι θα
κηρύξουν πόλεµο. Μια τέτοια παραχώρηση δεν θα φέρει ούτε την ειρήνη
ούτε την ασφάλεια στην Αγγλία και στη Γαλλία. Αντίθετα, τοποθετεί αυτά τα
δύο κράτη σε µια κατάσταση πολύ πιο επικίνδυνη … Το να πιστεύουµε ότι
κερδίσαµε την ασφάλειά µας µε το να παραδίδουµε ένα µικρό κράτος στα
δόντια των λύκων είναι µια θανάσιµη ψευδαίσθηση».

∆ήλωση του Ουίνστον Τσόρτσιλ στον Τύπο µετά την υπογραφή της
Συµφωνίας του Μονάχου (Σεπτέµβριος 1938).

Πηγή: Β. Σκουλάτος, Ν. ∆ηµακόπουλος, Σ. Κόνδης, Ιστορία Νεότερη και
Σύγχρονη, τεύχος Γ΄, Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, ΟΕ∆Β, Αθήνα 1999 (έκδοση ΙΑ΄),
σελ. 295.


α. Να παρουσιάσετε τις διαφορετικές εκτιµήσεις των δύο Βρετανών πολιτικών
σχετικά µε το αποτέλεσµα της Συµφωνίας του Μονάχου που προκύπτουν
από τα πιο πάνω παραθέµατα. (4 µονάδες)

β. Ποιος από τους δύο Βρετανούς πολιτικούς δικαιώθηκε από τα γεγονότα
του 1939; Τεκµηριώστε την απάντησή σας. (6 µονάδες)

Γ3. Απόσπασµα από οµιλία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ προς το Εθναρχικό
Συµβούλιο στις 17.5.1951.

«Ο αγώνας µας πρέπει να οργανωθεί, να συντονιστεί, να συνεχιστεί αδιάκοπος και αδιάλλακτος. Ούτε για µια στιγµή δεν πρέπει να µας απογοητεύσουν οποιεσδήποτε αντίξοες περιστάσεις. Η ξένη Κυβέρνηση µε πολλούς τρόπους επιδιώκει την απογοήτευση του Κυπριακού λαού… ∆εν παραγνωρίζουµε τις δυσκολίες και τα εµπόδια, τα οποία παρεµβάλλονται στο δρόµο προς την εθνική αποκατάστασή µας. ∆ύσκολος ο αγώνας και απαιτεί οργάνωση, επιµονή, πίστη. Σε κανένα από αυτά δεν θα υστερήσουµε και τίποτα δεν θα παραλείψουµε και θα κάνουµε τα πάντα για την επίτευξη της νίκης».

Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄, τόµος Α΄, Λευκωσία 1991, σελ. 75 (διασκευή).


Με βάση το παραπάνω παράθεµα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήµατα:

α. Ποιες είναι οι δυσκολίες και τα εµπόδια που υπαινίσσεται ο Αρχιεπίσκοπος
Μακάριος Γ΄ ότι παρεµβάλλει η βρετανική κυβέρνηση στον κυπριακό αγώνα; (5 µονάδες)

β. Σε ποια διπλωµατική ενέργεια προέβη η κυπριακή πολιτική ηγεσία στο διεθνή χώρο το 1954, προκειµένου να προωθήσει το κυπριακό ζήτηµα; (5 µονάδες)

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Φαίνονται εύκολες οι ερωτήσεις και λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της φετινής χρονιάς.

Εκπαιδευτικός

Eva Neocleous είπε...

Για όσους θα ήθελαν να δουν και τις απαντήσεις, βρίσκονται από σήμερα στην ιστοσελίδα του Υ.Π.:
http://www.moec.gov.cy/ypexams/panexams/exams2009/30_05_2009_istoria_lyseis.pdf

Θερσίτης είπε...

Συναδέλφισσα, απ' ό,τι καταλαβαίνω, διδάσκετε άλλο βιβλίο από το των Ελλαδιτών. Έτσι δεν είναι; έχεις κάποιο σύνδεσμο να με παραπέμψεις στο βιβλίο της ιστορίας σας;
Καλή ψήφο μεθαύριο.

Eva Neocleous είπε...

@Θερσίτης,
συνάδελφε, σ΄εμάς από τη σχολ. χρονιά 2008-2009 διδάσκεται το βιβλίο της Ιστορίας του Νεότερου και Σύγχρονου κόσμου, Γενικής Παιδείας.
Επιπλέον διδάσκεται η Ιστορία της Κύπρου(Μεσαιωνική και Νεότερη), έκδ. ΥΑΠ.Δες περισσότερα στο: http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/istoria/istoria-lyc-index.html.
Όπως βλέπεις, έχουμε βιβλίο στην Κατεύθυνση που εσείς έχετε μόνο για κοινό κορμό!
Και επί τούτου είχε δημιουργηθεί ολόκληρο θέμα στην αρχή της χρονιάς(δες παλαιότερες αναρτήσεις μου).
Καλή ψήφο και σ΄εσάς!
Εμείς ψηφίζουμε αύριο.

Θερσίτης είπε...

Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Είμαι ήδη στην παραπομπή σου. Αν διδάσκετε τη δική μας αθλιότητα, τη γραμμένη στο δεξί του πόδι, έχετε τη συμπόνια και την κατανόησή μου. Πάντα ήθελα να ζητήσω ένα μεγάλο συγνώμη από τα αδέλφια μου στην Κύπρο. Τώρα βλέπω πως πρέπει μάλλον να ζητήσω δυο φορές.

Eva Neocleous είπε...

@Θερσίτης,
δες και σ΄αυτό το ιστολόγιο για τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί τον περασμένο Οκτώβριο
http://teachershistorybook.blogspot.com/
Θα περιμένω σχόλιά σου μετά την ενημέρωση...